Obchodní podmínky

Přihláška

Přihlašování na vzdělávací akce je možné online na webových stránkách agentury nebo e-mailem do termínu uzávěrky přihlášek. Po termínu uzávěrky přihlášek je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Následně obdržítě informaci ohledně přijetí přihlášky.

Účastnický poplatek

je uveden v Kč za jednoho účastníka u každé vzdělávací akce. V poplatku jsou zahrnuty písemné materiály, občerstvení a osvědčení o absolvování semináře. Případné slevy ze základního účastnického poplatku jsu uvedeny přímo u konkrétní akce.

Úhrada

Platbu poukažte na základě vystaveného účetního dokladu (zálohová faktura, faktura) převodním příkazem na účet u ČSOB (viz. Kontakt). Platba musí být připsána na účet nejpozději tři pracovní dny před konáním akce. Od 1. 5. 2020 platba v hotovosti NENÍ možná.

Účetní doklad

Po zaregistrování závazné přihlášky je vystaven účetní doklad (zálohová faktura či přímo faktura). V případě, že je vystavena zálohová faktura, řádný účetní doklad o vyúčtování zálohové platby obdrží  účastník v den konání akce při prezenci.  


Změny či zrušení akce 

Pořádající agentura si vyhrazuje právo na změnu termínu akce, lektora, místa konání akce a eventuální zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. O změnách budou přihlášení zájemci včas informováni e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v přihlášce. V případě přesunu akce na jiný termín zůstávají podané přihlášky v platnosti.

V případě zrušení vzdělávací akce ze strany pořádající agentury bez uvedení náhradního termínu, má přihlášený účastník právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši.

Ukončení akce

Čas ukončení vzdělávací akce je uveden orientačně, odvíjí se od množství dotazů a délky diskuse v závěru vzdělávací akce.

Odhlášení ze vzdělávací akce a stornovací podmínky

Účast na akci lze zrušit 10 pracovních dní před termínem konání akce (den zahájení akce se nepočítá) s nárokem na vrácení účastnického poplatku v plné výši. V opačném případě bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.  Účast lze zrušit pouze písemnou formou e-mailem. Organizace může místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.

Ochrana osobních údajům a zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje přihlášeného účastníka jsou zpracovávány a uchovávány pro účely zpracování agendy související se vzdělávacími akcemi, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vaše osobní údaje jsou evidovány v naší databázi, která je vedena ve smyslu zásad zpracování GDPR. Součástí zpracování není zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Vaše kontaktní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, což je v souladu s GDPR považováno za zpracování pro účely oprávněného zájmu agentury Ing. Iva Ježová - ProfiEduca a ProfiEduca s.r.o. k zasílání informací souvisejících s objednávkou a k zasílání tematicky souvisejících obchodních sdělení, tj. nabídek na pořádané webináře a semináře ve smyslu ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Ze zasílání obchodních sdělení se lze kdykoli odhlásit oznámením na e-mail: profieduca@seznam.cz.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte jako subjekt údajů v souladu s článkem 21 GDPR právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů a to písemným zasláním na e-mail: profieduca@seznam.cz.